Huurreglement

Aanvraag & reservatie

Algemene voorwaarden

Annulering & betwisting


Aanvraag & reservatie

K22 heeft meerdere ruimtes ter beschikking voor al uw activiteiten, vergaderingen, vormingssessies en recepties:

 • Salon I – Bar met buitenkoer – gelijkvloers
 • Salon II – Vergaderzaal of uitbreiding Salon I – gelijkvloers
 • Zaal Jules Braet – Vergaderzaal – eerste verdieping – max. 60 personen
 • Zaal Lambilotte – Vergaderzaal – eerste verdieping – max. 20 personen

Alle zalen in het gebouw zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Een ruimte reserveer je door het online formulier in te vullen op k22.be/reserveren.

We onderscheiden 4 types gebruikers:

 • Groep A: De vaste huurders en aangesloten verenigingen van Casa Rosa.
 • Groep B: Gentse socio-culturele organisaties en aangesloten diensten van Groep Gent, aangesloten verenigingen van çavaria.
 • Groep C: Niet-commerciële, socio-culturele, ecologische organisaties
 • Groep D: Particulieren, commerciële bedrijven en organisaties.

De zalen worden verhuurd per dagdeel of per dag.

Dagdelen zijn:

 • 08h00 – 12h00 (voormiddag)
 • 13h00 – 17h00 (namiddag)
 • 18h00 – 22h00 (avond)
 • 22h00 – 01h00 (nacht)

Dagen zijn:

 • 8h00 – 17h00
 • 18h00 – 01h00

Als je de zaal langer wil huren dan een dag of een dagdeel, kunnen extra uren (aan uurtarief) gekoppeld worden aan een dagdeel.

Als je wil gebruik te maken van audio/video apparatuur en catering kan je dat melden in het vak ‘opmerkingen’ in het reservatieformulier.

Kort na de reservatie krijg je een gepersonaliseerde offerte overgemaakt met een gedetailleerd overzicht van de verschillende kosten.

De offerte is twee weken geldig. Binnen deze termijn moet de aanvrager schriftelijk akkoord geven voor de genomen optie. Zonder akkoord wordt de optie automatisch geannuleerd.

Door het ondertekenen van de huurovereenkomst (in twee exemplaren, één voor elke partij) verklaar je je akkoord met het gebruikersreglement en de tarieven.

Een zaal kan maximaal één jaar voor datum van de activiteit gereserveerd worden.

Algemene voorwaarden, afspraken & verbodsbepalingen

 • Uit respect voor onze buren moeten alle activiteiten ten laatste om 01u eindigen (uitgezonderd tijdens de Gentse Feesten).
 • De geluidsnorm van 85 decibel mag niet overschreden worden.
 • Het koertje grenzend aan Salon I mag na 22u niet meer worden gebruikt, dit om de nachtrust van de buren niet te verstoren.
 • Je bent vrij de zaal bij aankomst in een andere opstelling te plaatsen op voorwaarde dat alles nadien in de originele staat wordt teruggebracht.
 • De zaal moet steeds achtergelaten worden op de manier waarop je de zaal hebt aangetroffen: meubilair terug op de juiste plaats, tafels en toog gereinigd, glazen afgewassen.
 • Bij de huur van Salon 1 (of combinatie Salons 1 & 2) dienen dranken afgenomen te worden via onze partner A-pluss. Het is niet toegestaan om eigen dranken mee te brengen. Indien je zelf Cava of wijn wil meebrengen wordt er kurkrecht gevraagd. Voor Cava bedraagt het kurkrecht € 15, voor wijn € 11.
 • Gratis gebruik van glazen (prijs per gebroken glas: € 2,00). De glazen worden geteld bij de aanvang en na afloop van de activiteit.
 • Meegebrachte toestellen (microgolf, oventje, …) zijn niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • De ter beschikking gestelde ruimte wordt geacht in goede staat te zijn, tenzij de persoon verantwoordelijk voor de activiteit de eventuele onregelmatigheden meldt uiterlijk op het ogenblik dat hij/zij het lokaal in gebruik neemt door ons te contacteren.
 • Er mag niets opgehangen worden aan de muren van de zalen. Het is dan ook ten strengste verboden de ramen, de deuren, de muren, de panelen, de vloeren… te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien. Versieringen worden uitsluitend in het gereserveerde lokaal aangebracht, op de met de afgevaardigde van K22 afgesproken manier.
 • In het hele gebouw en bijgevolg ook in alle ruimtes (ook in de toiletten) geldt een algemeen rookverbod.
 • Het overschrijden van het maximum aantal plaatsen is omwille van de brandveiligheid verboden. Deze plaatsen werden toegewezen op basis van de geldende wetgeving. Omwille van de brandveiligheid kan van dit aantal voor geen enkele manifestatie afgeweken worden.
 • De toegang tot en de nooduitgang(en) van de lokalen mag op geen enkele wijze belemmerd worden door meubilair, linten of andere obstakels.
 • Er mag geen vuur gemaakt worden in de zalen. De huurder van de zaal is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging tenzij hij/zij kan bewijzen dat deze het gevolg zijn van een fout of nalatigheid in hoofde van de verhuurder. Alle kosten daaruit voortvloeiend zullen op de huurder verhaald worden.
 • De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging aan het gebouw en/of de inboedel ervan, veroorzaakt door hemzelf, medewerkers, deelnemers, toeschouwers of derden die zich ter plaatse bevinden ter gelegenheid van de georganiseerde activiteit.
 • Het is verboden de gereserveerde ruimte door te verhuren of deze al of niet gratis ter beschikking te stellen van derden.
 • De activiteit mag andere activiteiten die op hetzelfde moment plaatsvinden in het gebouw niet hinderen.
 • Elke aankondiging dient duidelijk de naam van de huurder en de verantwoordelijke uitgever van het promotiemateriaal te vermelden.
 • De huurder is gehouden om een afgevaardigde van K22 steeds toegang te verlenen met het oog op controle over het naleven van de voorwaarden. De afgevaardigde kan de activiteit stopzetten indien de regels niet worden nageleefd.
 • De zaal moet na gebruik in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Dit houdt in dat tafels, stoelen, materialen terug op de plaats moeten staan waar ze stonden bij het betreden van de zaal. Alle lichten worden gedoofd, verwarming wordt dicht gedraaid en deuren worden zorgvuldig gesloten. Indien dit niet gebeurt rekenen we een forfaitaire kost aan van € 100.
 • Alle kosten om eventuele schade aan lokalen, meubilair of inrichtingsmateriaal te herstellen of uitzonderlijk schoon te maken wegens extreem bevuild zullen worden doorgerekend aan de huurder, dit met een minimum van € 100. Deze kosten zullen betaald worden binnen de 14 dagen na het versturen van de definitieve afrekening. In geval van laattijdige betaling zal vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar waarbij interest verschuldigd zal zijn voor elke begonnen maand.

Annulering & betwistingen

 • Een gereserveerde zaal kan geannuleerd worden zonder kosten, op voorwaarde dat de annulering uiterlijk 7 werkdagen op voorhand via e-mail via onze contactgegevens wordt meegedeeld. Bij laattijdige annulering zal de volledige verhuurprijs worden aangerekend.
 • Bij eventuele betwistingen zijn de Rechtbanken te Gent bevoegd.

 

Vragen en informatie: Contacteer ons.